Koučink

Bojím se, abych nebyl/a zklamaný/á, pokud nedosáhnu toho, co chci. Jak spolehlivá je vaše metoda?

Nikdo nemá rád zklamání. Ale jak zklamaní budete, pokud se váš život bude chýlit ke konci a vy jste si během něj nesplnili to, po čem jste dlouho toužili? Uvědomte si jednu věc – pokud budete pokračovat v tom, co jste vždy dělali, dostanete pouze to, co jste vždy dostali.

Všichni si chceme plnit své sny – malé i velké. Většina lidí o tom ale pouze přemýšlí a mluví, a i když nemají co ztratit a první krok nezahrnuje skoro žádné riziko, pochybnosti zůstávají. Pokud patříte k hrstce lidí, kteří jsou jiní nebo mají alespoň hlubokou touhu být odlišní, pak udělejte první krok a začněte život podle svých vlastních norem ještě dnes. Ať už chcete zlepšit osobní či pracovní téma, s koučem po svém boku v tom nejste sami.

 

Mám věci, které bych chtěla řešit, ale nelíbí se mi, že mi bude někdo radit.

Na koučování je skvělé, že tato metodika není postavená na poradenství. Naopak, profesionální kouč by vám neměl radit, ale měl by vám vhodnými otázkami pomoci, abyste si své řešení našli sami. Každá hlava je jedinečná, a proto je dobré, abyste si s pomocí kouče našli svoje vlastní řešení. Jedině tak to bude řešení, které je s vámi opravdu v souladu.

Takže stačí mít téma a vše ostatní je na vás?

Měla byste vědět, že kouč je zodpovědný za proces, zatímco vy jste zodpovědní za výsledek sezení. To znamená, že můžete v procesu koučování hodně věcí ovlivnit –  např. ovlivňujete téma rozhovoru a výsledek.

Budete rozhodovat za mě?

Ne, nebudu za vás rozhodovat. Jako vaše koučka se vám snažím pomoci, abyste si vy sami přišli na řešení, která vám dávají smysl. K tomu použiji příslušné koučovací techniky, které vám pomohou dospět k vašim vlastním závěrům. Jako vaše mentorka vám při sezení poskytnu několik praktických rad.

Jaké jsou největší mýty o koučování?

Někteří klienti (a bohužel i někteří koučové, kteří neprošli delším koučovacím výcvikem) věří, že kouč může koučovat jen tu oblast, kterou důvěrně zná. Jinými slovy že musí buď být odborníkem v dané oblasti, nebo mít rozsáhlé životní zkušenosti, aby svým klientům dokázal pomoci. Opak je pravdou. Připomeňme si, že koučink je metoda kladení vhodných otázek. Může vám být 20 a můžete být dobrý kouč a výrazně svým klientům pomáhat. I to je na koučování zajímavé.

Opravdu se stačí jen vhodně ptát?

Koučové koučující podle standardů ICF (International Coach Federation), mezi které já patřím, používají celou plejádu dovedností. ICF je seskupila do 8 kapitol (kompetencí):

A. Základy

1. Řídí se etickou praxí

Definice: Chápe a důsledně používá etiku koučování a koučovací standardy.

1. V interakci s klienty, objednavateli a příslušnými investory zachovává osobní integritu a poctivost.

2. Je citlivý k identitě klientů, jejich prostředí, zkušenostem, hodnotám a přesvědčení.

3. Mluví způsobem, který je vhodný a který respektuje klienty, objednavatele a příslušné investory.

4. Drží se Etického kodexu ICF a dodržuje Klíčové hodnoty.

5. Co se týče informací od klienta, zachovává mlčenlivost na základě dohod s investory a v souladu s příslušnými zákony.

6. Zachovává rozdíly mezi koučováním, poradenstvím, psychoterapií a jinými podpůrnými profesemi.

7. Pokud to je třeba, odkazuje klienty na jiné profesionály v oblasti podpory.

2. Ztělesňuje koučovací myšlenkové nastavení (coaching mindset)

Definice: Vytváří a udržuje nastavení mysli, které je otevřené, zvídavé, pružné a zaměřené na klienta.

1. Je si vědom toho, že klienti jsou zodpovědní za své volby.

2. Jako kouč se nadále vzdělává a rozvíjí.

3. Rozvíjí neustále pokračující reflektivní praxi, aby zlepšoval své koučování.

4. Je si vědomý a zůstává otevřený vlivu situace a kultury jak na sebe, tak na druhé.

5. V zájmu klientů používá sebeuvědomění a vlastní intuici.

6. Vytváří si a zachovává schopnost usměrňovat své emoce.

7. Na sezení se připravuje mentálně i emočně.

8. Pokud je to třeba, hledá pomoc ve vnějších zdrojích.

B. Spoluvytváření vztahu

3. Nastavuje a dodržuje dohody

Definice: Ve spolupráci s klienty a příslušnými investory vytváří jasné dohody/kontrakty ohledně koučovacího vztahu, procesu, plánů a cílů. Nastavuje dohody jak pro celý koučovací závazek, tak pro jednotlivá koučovací sezení.

1. Klientovi a příslušným investorům vysvětluje co je a co není koučink a popisuje jeho proces.

2. Dosahuje dohody ohledně toho co je a co není ve vztahu vhodné, co je a co není nabízeno a vyjasňuje zodpovědnosti klienta i příslušných investorů.

3. Dosahuje dohody o pravidlech a specifických podmínkách koučovacího vztahu jako jsou logistika, cena, plánování, trvání, ukončení, zachování mlčenlivosti a zapojení dalších osob.

4. Ve spolupráci s klientem a příslušnými investory nastavuje celkový koučovací plán a cíle.

5. Ve spolupráci s klientem se rozhoduje o kompatibilitě klienta a kouče.

6. Ve spolupráci s klientem identifikuje či potvrzuje, čeho chtějí v sezení dosáhnout.

7. Ve spolupráci s klientem definuje, co klient věří, že je třeba dosáhnout nebo vyřešit, aby při sezení dosáhli to, čeho chtějí dosáhnout.

8. Ve spolupráci s klientem definuje nebo znovupotvrzuje měřítka úspěchu toho, čeho chce klient dosáhnout v průběhu koučovacího závazku a jednotlivých sezení.

9. Ve spolupráci s klientem nastavuje čas a zaměření daného sezení.

10. Pokud klient nenaznačí něco jiného, pokračuje v koučování směrem k žádoucím výsledkům klienta.

11. Ve spolupráci s klientem ukončí koučovací vztah způsobem, který ctí danou zkušenost.

4. Buduje důvěru a bezpečí

Definice: Ve spolupráci s klientem vytváří bezpečné a podpůrné prostředí, které klientovi umožňuje svobodně se vyjadřovat. Zachovává vztah vzájemného respektu a důvěry.

1. Snaží se o porozumění klientovi v jeho situaci, která může zahrnovat identitu, prostředí, zkušenosti, hodnoty a přesvědčení.

2. Projevuje respekt k identitě klienta, jeho vnímání, stylu i jazyku a své koučování přizpůsobuje klientovi.

3. Uznává a respektuje to, jak klient vyjadřuje své pocity, vnímání, obavy, přesvědčení a návrhy.

4. Ukazuje klientovi podporu, empatii a svůj zájem o něho.

5. Uznává a podporuje u klienta vyjadřování pocitů, vnímání, obav, přesvědčení a návrhů.

6. Projevuje otevřenost a transparentnost jako způsob, jak ukázat zranitelnost a budovat s klientem důvěru.

5. Zachovává koučovací pozici (přítomnost kouče)

Definice: S klientem je naplno vědomý a přítomný, užívá styl, který je otevřený, pružný, uzemněný a jistý.

1. Zůstává soustředěný, pozorující, empatický a reaguje na klienta.

2. Během koučovacího procesu projevuje zvědavost.

3. Ovládá své emoce, aby zůstal s klientem v pozici kouče (přítomen).

4. Jestliže pracuje v průběhu koučovacího procesu se silnými emocemi klienta, projevuje se jistě.

5. Je pro něj v pořádku pracovat v prostoru nevědění.

6. Vytváří a umožňuje prostor pro ticho, pauzu či reflexi.

C. Efektivní komunikace

6. Aktivní naslouchání

Definice: Zaměřuje se na to, co klient říká i neříká, aby plně porozuměl tomu, co je sdělováno v kontextu klientových systémů a aby mohl podpořit sebevyjadřování klienta.

1. Zvažuje kontext, identitu, prostředí, zkušenosti, hodnoty a přesvědčení klienta, aby zvýšil své porozumění tomu, co klient sděluje.

2. Reflektuje nebo shrnuje to, co klient sděluje, aby se ujistil, že je mu to jasné a že tomu rozumí.

3. Pozná a dotazuje se, když má pocit, že je toho ještě více, než to, co klient sděluje.

4. Všímá si, bere na vědomí a prozkoumává klientovy emoce, změny energie, neverbální náznaky a jiné chování.

5. Integruje slova klienta, tón hlasu a mluvu těla, aby rozpoznal plný význam toho, co je sdělováno.

6. Všímá si trendů v chování klienta a emocí napříč sezeními, aby rozpoznal různá témata a vzorce.

7. Probouzí uvědomění

Definice: Facilituje klientův vhled a učení pomocí nástrojů a technik jako například silné otázky, ticho, metafory nebo analogie.

1. Při rozhodování o tom, co bude nejužitečnější, bere v úvahu zkušenost klienta.

2. Jako způsob probudit uvědomění a získat vhled používá směrem ke klientovi různé výzvy.

3. Pokládá klientovi otázky týkající se jeho způsobu myšlení, hodnot, potřeb, chtění a přesvědčení.

4. Pokládá otázky, které klientovi pomohou zkoumat danou věc za rámec současného myšlení.

5. Vyzývá klienta, aby sdělil více k jeho zkušenosti v dané chvíli.

6. Všímá si toho, co funguje a podporuje klientův proces.

7. Přizpůsobuje svůj přístup ke koučování na základě klientových potřeb.

8. Pomáhá klientovi identifikovat faktory, které ovlivňují jeho současné i budoucí vzorce chování, myšlení a emocí.

9. Vyzývá klienta, aby vytvářel nápady, ohledně toho, jak se může posunout kupředu a co je ochotný nebo schopný udělat.

10. Podporuje klienta v tom, aby změnil rámec svého pohledu na věc.

11. Sděluje svá pozorování, vhledy a pocity bez jakékoli náklonnosti, tak, aby měly potenciál vytvořit pro klienta nové uvědomění.

D. Kultivace učení a růstu

8. Facilituje klientův růst

Definice: Spolupracuje s klientem na transformaci poznatků a vhledů do akcí. Podporuje klientovu samostatnost v koučovacím procesu.

1. Spolupracuje s klientem na integraci nových uvědomění, vhledů nebo poznatků do jeho pohledu na svět a jeho chování.

2. Spolupracuje s klientem na vytváření cílů, akcí a měřítek zodpovědnosti, které integrují a rozšiřují nové poznatky.

3. Uznává a podporuje samostatnost klienta při vytváření cílů, akčních plánů a postupů týkajících se odpovědnosti.

4. Podporuje klienta v identifikaci možných výsledků nebo poznatků z určených akčních kroků.

5. Vyzývá klienta, aby zvážil, jak se posunout kupředu, včetně zdrojů, podpory a potenciálních překážek.

6. Spolupracuje s klientem na shrnutí poznatků a vhledů v rámci sezení nebo mezi sezeními.

7. Oslavuje klientovy pokroky a úspěchy.

8. Spolupracuje s klientem na ukončení sezení.

Naučit se dobře koučovat není otázkou týdnů, ale spíše let. Profesionální koučové většinou začínají pracovat s klienty v okamžiku, kdy mají na kontě 100 a více odkoučovaných hodin. Já jich mám za sebou zhruba 150.

Je to služba pro každého?

Klienti, které koučování využijí na maximum, jsou připraveni na výzvu, otevřeni konstruktivní zpětné vazbě, ochotné přijmout změnu (a nepohodlí, které s ní někdy přichází), zaměřují se na osobní rozvoj a uvědomují si, že v konečném důsledku je dosažení jejich cílů na nich. Je potřeba, abyste měli chuť na sobě pracovat a také našli čas dělat to, co jste si naplánovali.

Přítel mi chce dát koučování jako dárek. Je to dobrý nápad?

Koučování je skvělý nástroj ke změně v jakékoli oblasti, kterou si sami určíte. Měli byste ale být srozuměni s tím, že jde o vaši změnu. Pokud je to rozhodnutí někoho jiného než vaše, je pravděpodobné, že to nebude fungovat. Pokud se jedná o vaše rozhodnutí, můžete v koučování získat velmi efektivní nástroje ke svému posunu.

Každá cesta začíná prvním krokem.

Ráda vám pomůžu i s vaším tématem.